در برخی گزارش‌ها، دلیل عمر برای جلوگیری از نگارش وصیت پیامبر(ص)، گرسنگی حضرتشان – و نه هذیان‌گویی – بوده و شاید تنها نوعی پرسش توسط او باشد و نه خبری قطعی! آیا این نیز یک توهین می‌باشد؟! در ضمن گویا تنها عمر این سخن را نگفته، بلکه این سخن گروهی از مسلمانا

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی