حمله ی انتحاری در پیشاور پاکستان نزدیک به 50 قربانی گرفت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی