مردم فقیر و مظلوم یمن در کمک به جبهه «الحدیده» سنگ تمام گذاشتند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی