مخالفت ماکرون با سخنان ترامپ درباره زندانی بودن آلمان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی