ترامپ لحن انتقادی خود به مرکل را تغییر داد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی