آیت‌الله مروجی فرصت‌های زمانی «متعلق به خدا» را حیاتی می‌دانست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی