معاون فرهنگی جامعه الزهرا خبر داد: آغاز ثبت نام در دوره مهارت های تفسیر قرآن کریم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی