آیت الله مصباح عاملی: برخی به جای روحانیت افراد را به دیگر منابع ارجاع می دهند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی