منابع بحرینی: آیت الله عیسی قاسم تا ساعاتی دیگر بحرین را ترک می‌کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی