خوشنویسان تهرانی سوره قدر را با خطی زیبا بازنویسی کردند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی