آيا جايز است فطره را در شهر ديگرى پرداخت كرد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی