منظور از رحمت در جمله «وسعت رحمته كل شى» چيست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی