پرداخت زکات فطریه، تطهیر اموال از ناپاکی هاست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی