آیت الله مجد: انفاق را مخفیانه انجام دهیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی