توجه به ایتام و فقیران از مصادیق تقرب به خداوند متعال است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی