اعزام تبلیغی مصطفی قاسمی، محمدپورعاشوری گروه آل یاسین خوزستان به کابل

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی