مکتب، رهبری و مردم از عناصر مهم تداوم انقلاب بودند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی