حفظ آبروی مؤمن، مانند حفظ جان و مالش واجب است/ وجوب اظهار حقیقت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی