واشنگتن پست: آن دیدار تاریخی، شکست بود یا موفقیت؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی