طالبان خواستار مذاکره مستقیم آمریکا با این گروه شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی