کلیات فطریه و احکام آن را توضیح دهید و آیا فطریه میهمان شب عید فطر بر عهده‌ی صاحبخانه است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی