خیران در سال‌های اخیر در زمینه مدرسه‌سازی آورده‌ای بیشتر از دولت داشته‌اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی