نبود جایگاه مناسب تبلیغ و ترویج قرآن در فضای مجازی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی