بیشتر گناهان انسان ناشی از عدم کنترل زبان است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی