استان اصفهان پیشگام فعالیت‌های قرآنی در کشور است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی