آیا شیطان هنگام خواب انسانها، سه گره بر مغز آنان می‌زند تا برای تهجد از خواب برنخیزند؟!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی