شیخ الازهر: مسأله «وجود خدا» قریب به بداهت است | اثبات فلسفی وجود خدا تنها با یک آیه

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی