خطیب جمعه قم: خروج آمریکا از برجام خللی در اراده پولادین مردم ایران ایجاد نمی کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی