آیا روزه بدون خواندن نماز باطل می شود؟پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد صادق روحانی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی