آمریکا می خواهد بلندی های جولان را به عنوان بخشی از اسرائیل رسمیت بشناسد: رویترز

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی