آمریکا برای فشار به ایران از اروپا تضمین گرفت سپس از برجام خارج شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی