مراد از «تنافر»، «غرابت» و «مخالفت قیاس لغوی» در علم فصاحت و بلاغت چیست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی