برگزاری طرح «سی روز با قرآن» همزمان با ماه رمضان در شفت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی