بمباران شیمیایی؛ از هیروشیمای حلبچه تا دوما!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی