افسران ارشد اماراتی و سعودی در لیست جنایتکاران جنگی قرار گرفتند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی