سفیر عربستان سعودی در لبنان برکنار شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی