قاریان گلوگاهی برای شرکت در مسابقات قرآنی سازمان اوقاف اقدام کنند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی