آغاز اولین دوره آموزشي ارتقاء سطح داوري مسابقات قرآن كريم در استان فارس

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی