۱۴۲ مترمربع زمین برای احداث دارالقرآن در جویبار وقف شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی