سازمان ملل: از آغاز سال ۲۰۱۸ روزانه به طور متوسط ۲۸۰ نفر در افغانستان آواره شده‌اند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی