آغاز تظاهرات مردم بحرین در مناطق مختلف

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی