پاکستان درباره هرگونه حمله تلافی‌جویانه به هند هشدار داد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی