کشتن غیرمسلمانها ضمانت بهشت رفتن است!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی