داعش دومین میدان نفتی بزرگ سوریه را به کُردها تحویل داد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی