فرو ریختن مناره مسجد ابوحفصه در خانقین

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی