۸۰ روستای مرزی کرمانشاه کامل تخریب شده اند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی