القاعده از داعش خواست توبه کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی