اعتبار ۴۳ میلیارد تومانی رفسنجان بسیار کم است

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی