معارضان سوریه هفته آینده در ریاض نشست برگزار می‏‌کنند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی