خبرگزاری آناتولی از تصرف دومین میدان بزرگ نفتی سوریه توسط گروه های کردی خبر داد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی